Het laatste nieuws

Huisartsen schrijven vaker sterke pijnstillers voor

Huisartsen schreven in 2015 zes keer meer sterke pijnstillers (opioïden) voor dan 10 jaar geleden. Dit is een stijging van 4 naar 24 per 1.000 patiënt…

lees verder

Vergoeding groep geneesmiddelen voor diabetesbehandeling

Minister Schippers neemt het advies van Zorginstituut Nederland over om de combinatie basale insuline plus bloedglucoseverlagende GLP1-medicatie en bijbehorende vergoedingscriteria te gaan vergoeden. De behandeling wordt per 1 januari 2017 uit het basispakket vergoed. De Rondetafel Diabeteszorg, een samenwerkingsverband op initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Zorginstituut, maakte het mogelijk de bij specifieke behandelingen behorende medicijngroep met geneesmiddelen van diverse fabrikanten in één keer te beoordelen.

Het Zorginstituut adviseerde deze combinatiebehandeling voor een duidelijk omschreven categorie diabetespatiënten te gaan vergoeden uit de zorgverzekering. Het gaat om patiënten met diabetes type 2 die, naast eventuele orale medicatie, met alleen langwerkende insuline hun streefwaarden niet halen en een BMI≥ 30 kg/m2 hebben .

Dit advies kwam tot stand op initiatief van de Rondetafel Diabeteszorg. Dit samenwerkingsverband is gestart door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Zorginstituut Nederland en bestaat verder uit zorgverleners, Diabetesvereniging Nederland, zorgverzekeraars, industrie, overheid en Stichting BIDON. Deze brede samenwerking is opgezet om de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van genees- en hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te verbeteren.

Een van de voordelen van deze samenwerking is dat kansrijke nieuwe behandelmethodes sneller voor vergoeding in aanmerking komen. Door vroegtijdige afstemming tussen alle betrokken partijen is het mogelijk om in aanloop naar een advies van het Zorginstituut de verschillende processen, als onderzoek en richtlijnontwikkeling, meer parallel en interactief te laten verlopen. Deze samenwerking maakt het mogelijk de bij specifieke behandelingen behorende medicijngroep met geneesmiddelen van diverse fabrikanten in één keer te beoordelen.
Vraag en antwoord over deze manier van samenwerken en dit advies

De Rondetafel Diabeteszorg is gestart door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit samenwerkingsverband bestaat verder uit Diabetesvereniging Nederland, zorgverzekeraars, industrie en overheid. Deze brede samenwerking is opgezet om de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van genees- of hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te verbeteren.

Binnen de Rondetafel Diabeteszorg zijn relevante gegevens over (kosten-)effectiviteit van inzet van de combinatie basale insuline + GLP1-agonisten bij de benoemde patiëntencategorie verzameld. Vervolgens is er een Farmacotherapeutisch rapport, Budget Impact Analyse en Farmaco-economisch rapport opgesteld. Daarop heeft ZIN het advies gebaseerd.

Met gesegmenteerde toelating wordt bedoeld dat de combinatie basale insuline + GLP1-agonisten niet voor alle diabetespatiënten tot het basispakket wordt toegelaten. De combinatie wordt alleen vergoed voor een specifieke patiëntencategorie waarvoor de meerwaarde is bewezen.

Als toevoeging aan metformine en basaal insuline (NPH-insuline/langwerkend insuline analoog) bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en een BMI≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering. Dit is de voorwaarde voor de volgende GLP-1 analoga die geregistreerd zijn voor toepassing in combinatie met basale insuline: albiglutide (Eperzan), dulaglutide (Trulicity), exenatide (Byetta), liraglutide (Victoza), lixisenatide (Lyxumia).

Als toevoeging aan metformine bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en een BMI≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering. Dit is de voorwaarde voor het combinatiepreparaat insuline degludec/liraglutide (Xultophy), een combinatiepreparaat waarvan de losse componenten reeds in het GVS zijn opgenomen.

De partijen aan de Ronde Tafel hebben afgesproken dat de impact van deze beslissing op kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zal worden geëvalueerd door Stichting BIDON. Hierbij wordt aangesloten bij de Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes (DPARD) die onder de governance van Stichting BIDON wordt uitgevoerd. “Registratie aan de bron” is een belangrijk uitgangspunt binnen DPARD. Het verzamelen van de gegevens voor deze evaluatie levert voor de betrokken zorgverleners daarmee weinig extra registratielast op, terwijl tegelijkertijd toch goede gegevens verzameld kunnen worden over de impact van het besluit op kwaliteit- en doelmatigheidsaspecten.

Bron Zorginstituut Nederland

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De NZa heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars geven aan consumenten over de telefoon. De meeste zorgverzekeraars voldoen niet aan hun verplichting burgers juist te informeren. Bij gemiddeld 1 op de 5 vragen van consumenten is er sprake van ontoereikende informatie.

NZa neemt maatregelen
De NZa vindt deze uitkomsten onvoldoende en neemt passende maatregelen. Juist tijdens de overstapperiode moeten burgers volledige en juiste informatie krijgen om een keuze voor een zorgpolis te kunnen maken. De NZa gaat ervan uit dat door de maatregelen de informatieverstrekking van zorgverzekeraars de komende weken verbetert.

Zorg en Zekerheid en De Friesland Zorgverzekeraars informeren het beste
De NZa liet TNS Nipo 1.500 telefoontjes plegen naar de zorgverzekeraars. De bellers deden zich voor als consumenten en stelden vragen over onderwerpen die alle zorgverzekeraars regelmatig krijgen. In het algemeen beantwoorden kleinere zorgverzekeraars de vragen beter dan de grotere. Twee zorgverzekeraars beantwoorden 90% van de vragen correct, dit waren Zorg en Zekerheid en De Friesland Zorgverzekeraars. De laagst scorende zorgverzekeraars beantwoorden respectievelijk 25 en 22% van de vragen van consumenten onjuist.

Drie vragen vaak fout beantwoord
Bij drie onderwerpen ontvingen minimaal 4 op de 10 bellers een verkeerd antwoord. Hierbij gaat het om vragen over wijzigingen in de polisvoorwaarden, over de vergoeding van lopende ziekenhuisbehandelingen en de kosten voor huisartsenzorg. Het verstrekken van onjuiste informatie kan ertoe leiden dat burgers niet de informatie krijgen  die nodig is om een zorgverzekeraar te kiezen. Ook kunnen zij voor onverwachte kosten komen te staan omdat een bezoek aan de huisarts toch tot een rekening leidt, bijvoorbeeld voor laboratoriumonderzoek van bloed of urine.

Bron NZa