Het laatste nieuws

Huisartsen schrijven vaker sterke pijnstillers voor

Huisartsen schreven in 2015 zes keer meer sterke pijnstillers (opioïden) voor dan 10 jaar geleden. Dit is een stijging van 4 naar 24 per 1.000 patiënt…

lees verder

Items filtered by date: augustus 2016

Kansen en uitdagingen bij toepassing van ‘personalised medicine’

De behandeling met medicijnen op basis van individuele kenmerken van een patiënt, zoals erfelijke eigenschappen, biedt veel kansen om therapieën per patiënt effectiever te maken. Maar er zijn ook nog veel uitdagingen. Zo vormt erfelijke informatie van een persoon bijvoorbeeld maar een deel van de puzzel om een ziekte effectief te behandelen met medicijnen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen, zoals leeftijd, geslacht, eetgewoonten, aanwezigheid van andere ziekten en gebruik van meerdere medicijnen tegelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, naar de kansen en uitdagingen van personalised medicine.

Personalised medicine (PM), de behandeling van de patiënt op basis van zijn unieke kenmerken, is een relatief nieuw begrip in de medische wereld. PM is sterk in opkomst doordat steeds duidelijker wordt welke invloed individuele eigenschappen kunnen hebben op het ontstaan van ziekten en op de werking van medicijnen. Sommige mensen hebben door hun erfelijke eigenschappen een grotere kans op ernstige bijwerkingen bij gebruik van bepaalde medicijnen. Anderen zijn veel gevoeliger voor een medicijn en hebben daardoor een andere dosis nodig. Ook genetische eigenschappen van tumoren bij kanker kunnen per patiënt verschillen en dat biedt mogelijkheden om beter op het individu afgestemde behandelingen aan te bieden.

Een van de uitdagingen is om alle beschikbare gegevens en eigenschappen van patiënten optimaal voor onderzoek te benutten. Dit geldt ook voor de vertaling van onderzoeksresultaten naar de behandeling in de praktijk. Daarnaast zal de opleiding van artsen en apothekers afgestemd moeten worden op de ontwikkelingen rondom PM. Ook moet goed worden nagedacht over privacy en beheer van patiëntgegevens en of de wijze waarop de zorg nu in Nederland is geregeld wel geschikt is voor PM.

Bron RIVM

Tracydal® per 1 september vergoed

Vanaf september wordt het middel Tracydal® (tranylcypromine) volledig vergoed, zonder bijbetalingen. Minister Schippers van VWS nam het advies van Zorginstituut Nederland over om dit middel op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Met het in de handel komen van Tracydal® vervalt tevens het bestaansrecht van Parnate® en de magistrale bereiding voor de 20 mg-tablet.

Slechts een klein deel van de 550.000 Nederlandse patiënten met een depressieve stoornis komt in aanmerking voor behandeling met tranylcypromine. Het gaat om de behandeling van een ernstige depressieve periode bij patiënten met een ernstige multiresistente depressieve stoornis. Van de circa 2.000 patiënten in Nederland gebruikt 96% Parnate® en 4% de apotheekbereiding. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen verleende december 2015 goedkeuring aan de registratie van Tracydal®.

Bron KNMP

Advies voor gebruiksters morning-afterpil die ook andere medicatie gebruiken

Vrouwen die medicijnen tegen epilepsie, tuberculose of hiv, of die sint-janskruid gebruiken, moeten extra opletten bij het gebruik van de morning-afterpil.

Dit geldt ook als deze middelen in de afgelopen 4 weken zijn gebruikt.
Het advies voor deze vrouwen die een morning-afterpil met levonorgestrel* willen gebruiken is nu als volgt:

    Laat binnen 5 dagen een koperspiraaltje (morning-afterspiraaltje) plaatsen door een arts, en gebruik de morning-afterpil niet.
    Als een vrouw dit niet wil of kan: neem binnen 72 uur dan het dubbele aantal tabletten van de morning-afterpil met de stof levonorgestrel (dus op hetzelfde moment alle tabletten innemen).
    - Overleg na inname zo snel mogelijk met een arts om een zwangerschap uit te sluiten. De arts kan verder advies geven over betrouwbare manieren om een zwangerschap te voorkomen.

De bijsluiter en verpakking worden met deze informatie aangepast. Het aangepaste advies volgt op een Europese herbeoordeling.

In de productinformatie van de andere morning-afterpil met de stof ulipristalacetaat (ellaOne) wordt gelijktijdig gebruik van ellaOne met bepaalde medicijnen tegen epilepsie, tuberculose of hiv, of sint-janskruid niet aanbevolen.

Meer informatie over de medicijnen waarvoor het advies geldt:
    Epilepsie middelen zoals barbituraten, primidone, fenytoïne of carbamazepine
    Tuberculose middelen zoals rifampicine, rifabutine
    Hiv middelen zoals ritonavir, efavirenz
    Griseofulvine, dat wordt gebruikt bij schimmelinfecties
    Kruidenmiddelen met sint-janskruid (Hypericum perforatum)

Gebruik van deze middelen vermindert de werkzaamheid van de morning-afterpil met levonorgestrel. Een verdubbeling van het aantal tabletten kan dit effect tegen gaan. Het heeft echter de voorkeur om een koperspiraaltje door een arts te laten plaatsen. Dit laatste kan tot 5 dagen na de onbeschermde geslachtsgemeenschap, en geeft bijna 100% bescherming tegen zwangerschap.

De morning-afterpil met levonorgestrel is zonder recept bij de drogist en apotheek verkrijgbaar.
 
* Merknamen waaronder morning-afterpillen met levonorgestrel op de markt zijn: Postinor, NorLevo, Isteranda, Levonorgestrel Actavis, Tansy, Etiyone, Halyone en Levonorgestrel Teva.

Bron College ter Beoordeling van Geneesmiddelen