Het laatste nieuws

Huisartsen schrijven vaker sterke pijnstillers voor

Huisartsen schreven in 2015 zes keer meer sterke pijnstillers (opioïden) voor dan 10 jaar geleden. Dit is een stijging van 4 naar 24 per 1.000 patiënt…

lees verder

Vanaf 1 april nieuwe behandeling tegen Hepatitis C in het basispakket

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Epclusa (sofosbuvir en velpatasvir) wordt vanaf 1 april 2017 vergoed vanuit het basispakket. Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid besloten nadat ze met de fabrikant onderhandeld heeft over de prijs van het nieuwe middel. Het middel kan worden ingezet bij alle patiënten met een chronische hepatitis C infectie.

Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en bij een klein percentage ook tot leverkanker. Door de komst van nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden. Bestaande en intensieve therapieën zijn overbodig geworden en er kunnen meer patiënten geholpen worden.

Gezien het hoge kostenbeslag van de nieuwe hepatitis C geneesmiddelen adviseerde het Zorginstituut Nederland aan minister Schippers om ook voor dit geneesmiddel te gaan onderhandelen met de fabrikant over de prijs. Het positieve onderhandelingsresultaat zorgt ervoor dat de extra uitgaven aan dit geneesmiddel wederom lager uitvallen. Het is de eenentwintigste keer dat de minister met succes onderhandeld heeft over de vergoeding van een geneesmiddel en de zesde keer voor een middel tegen hepatitis C; eerder werden al de middelen Sovaldi (sofosbuvir), Daklinza (daclatasvir), Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, en ritonavir) / Exviera (dasabuvir), Harvoni (sofosbuvir en ledipasvir) en Zepatier (elbasvir en grazoprevir) vergoed na succesvolle onderhandelingen tussen de minister en de fabrikant.

Bron Rijksoverheid

Read more...

Vergoeding groep geneesmiddelen voor diabetesbehandeling

Minister Schippers neemt het advies van Zorginstituut Nederland over om de combinatie basale insuline plus bloedglucoseverlagende GLP1-medicatie en bijbehorende vergoedingscriteria te gaan vergoeden. De behandeling wordt per 1 januari 2017 uit het basispakket vergoed. De Rondetafel Diabeteszorg, een samenwerkingsverband op initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Zorginstituut, maakte het mogelijk de bij specifieke behandelingen behorende medicijngroep met geneesmiddelen van diverse fabrikanten in één keer te beoordelen.

Het Zorginstituut adviseerde deze combinatiebehandeling voor een duidelijk omschreven categorie diabetespatiënten te gaan vergoeden uit de zorgverzekering. Het gaat om patiënten met diabetes type 2 die, naast eventuele orale medicatie, met alleen langwerkende insuline hun streefwaarden niet halen en een BMI≥ 30 kg/m2 hebben .

Dit advies kwam tot stand op initiatief van de Rondetafel Diabeteszorg. Dit samenwerkingsverband is gestart door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Zorginstituut Nederland en bestaat verder uit zorgverleners, Diabetesvereniging Nederland, zorgverzekeraars, industrie, overheid en Stichting BIDON. Deze brede samenwerking is opgezet om de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van genees- en hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te verbeteren.

Een van de voordelen van deze samenwerking is dat kansrijke nieuwe behandelmethodes sneller voor vergoeding in aanmerking komen. Door vroegtijdige afstemming tussen alle betrokken partijen is het mogelijk om in aanloop naar een advies van het Zorginstituut de verschillende processen, als onderzoek en richtlijnontwikkeling, meer parallel en interactief te laten verlopen. Deze samenwerking maakt het mogelijk de bij specifieke behandelingen behorende medicijngroep met geneesmiddelen van diverse fabrikanten in één keer te beoordelen.
Vraag en antwoord over deze manier van samenwerken en dit advies

De Rondetafel Diabeteszorg is gestart door de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit samenwerkingsverband bestaat verder uit Diabetesvereniging Nederland, zorgverzekeraars, industrie en overheid. Deze brede samenwerking is opgezet om de kwaliteit van de zorg en gepast gebruik van genees- of hulpmiddelen binnen de diabeteszorg te verbeteren.

Binnen de Rondetafel Diabeteszorg zijn relevante gegevens over (kosten-)effectiviteit van inzet van de combinatie basale insuline + GLP1-agonisten bij de benoemde patiëntencategorie verzameld. Vervolgens is er een Farmacotherapeutisch rapport, Budget Impact Analyse en Farmaco-economisch rapport opgesteld. Daarop heeft ZIN het advies gebaseerd.

Met gesegmenteerde toelating wordt bedoeld dat de combinatie basale insuline + GLP1-agonisten niet voor alle diabetespatiënten tot het basispakket wordt toegelaten. De combinatie wordt alleen vergoed voor een specifieke patiëntencategorie waarvoor de meerwaarde is bewezen.

Als toevoeging aan metformine en basaal insuline (NPH-insuline/langwerkend insuline analoog) bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en een BMI≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering. Dit is de voorwaarde voor de volgende GLP-1 analoga die geregistreerd zijn voor toepassing in combinatie met basale insuline: albiglutide (Eperzan), dulaglutide (Trulicity), exenatide (Byetta), liraglutide (Victoza), lixisenatide (Lyxumia).

Als toevoeging aan metformine bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en een BMI≥ 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na ≥3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet met een sulfonylureumderivaat) in een maximaal verdraagbare dosering. Dit is de voorwaarde voor het combinatiepreparaat insuline degludec/liraglutide (Xultophy), een combinatiepreparaat waarvan de losse componenten reeds in het GVS zijn opgenomen.

De partijen aan de Ronde Tafel hebben afgesproken dat de impact van deze beslissing op kwaliteit en doelmatigheid van de zorg zal worden geëvalueerd door Stichting BIDON. Hierbij wordt aangesloten bij de Dutch Pediatric and Adult Registration of Diabetes (DPARD) die onder de governance van Stichting BIDON wordt uitgevoerd. “Registratie aan de bron” is een belangrijk uitgangspunt binnen DPARD. Het verzamelen van de gegevens voor deze evaluatie levert voor de betrokken zorgverleners daarmee weinig extra registratielast op, terwijl tegelijkertijd toch goede gegevens verzameld kunnen worden over de impact van het besluit op kwaliteit- en doelmatigheidsaspecten.

Bron Zorginstituut Nederland

Read more...

Nieuwe behandeling tegen Hepatitis C in het basispakket

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Zepatier (elbasvir en grazoprevir) wordt vanaf 1 januari 2017 vergoed vanuit het basispakket. Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid besloten nadat ze met de fabrikant onderhandeld heeft over de prijs van het nieuwe middel. Het middel is bestemd voor patiënten met chronische hepatitis C, geïnfecteerd met virus genotype 1 en 4 (60 procent van de patiënten), en wordt vergoed voor patiënten in alle ziektestadia.

Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele jaren tot klachten leidt, zoals levercirrose en bij een klein percentage ook tot leverkanker. Door de komst van de nieuwe medicijnen is de behandeling effectiever geworden. Bestaande en intensieve therapieën zijn overbodig geworden en er kunnen meer patiënten geholpen worden.

Gezien de hoge kosten van de nieuwe hepatitis C geneesmiddelen adviseerde het Zorginstituut Nederland aan minister Schippers om ook voor dit geneesmiddel te gaan onderhandelen met de fabrikant over de prijs. Het positieve onderhandelingsresultaat zorgt ervoor dat de extra uitgaven aan dit geneesmiddel wederom lager uitvallen. Het is de twintigste keer dat de minister met succes onderhandeld heeft over de vergoeding van een geneesmiddel en de vijfde keer voor een middel tegen hepatitis C; eerder werden al de middelen Sovaldi (sofosbuvir), Daklinza (daclatasvir), Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, en ritonavir) / Exviera (dasabuvir) en Harvoni (sofosbuvir en ledipasvir) vergoed na succesvolle onderhandelingen tussen de minister en de fabrikant.

Bron Rijksoverheid

Read more...

Vitaminen uit basispakket is onverantwoord stelt KNMP

Wanneer vitaminen en mineralen uit het basispakket gaan, geeft dat onnodige bijwerkingen en gezondheidsschade bij vooral oudere en chronische patiënten. Dat stelt de apothekersorganisatie KNMP in reactie op de discussie in de Tweede Kamer over het conceptadvies van Zorginstituut Nederland (ZINL). ZINL stelt voor om diverse receptplichtige vitaminen, mineralen en ook paracetamol van 1000 mg niet langer op te nemen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De KNMP wil hierover in overleg treden met ZINL. 

De apothekersorganisatie heeft de volgende bezwaren tegen dit conceptadvies van ZINL: 

  • Het gaat om middelen die bewezen effectief zijn en opgenomen in richtlijnen van huisartsen en medisch specialisten. Artsen schrijven ze voor aan chronische patiënten met aandoeningen als nierfalen en reuma. Het uit het pakket halen van deze middelen leidt bij deze patiënten tot een stapeling van kosten bovenop het eigen risico. Vooral ouderen worden benadeeld. Meer dan de helft van de 1,7 miljoen gebruikers is 65-plus, en 44 procent is 75 of ouder.
  • Sommige van de bewuste middelen kunnen, bij hoge doseringen of langdurig gebruik, serieuze wisselwerkingen of ernstige bijwerkingen geven. Het is van belang dat de apotheker bij deze middelen medicatiebewaking uitvoert. Als de patiënt buiten het zicht van de arts en de apotheker middelen betrekt, ontbreekt elke controle hierop. Bovendien betreft dit in veel gevallen patiënten die hun geneesmiddelen in weekdosering (Baxter of medicatierol) krijgen, omdat zij anders hun geneesmiddelengebruik niet zelfstandig kunnen managen. Als deze patiënten de middelen buiten de apotheek betrekken is dat funest voor de therapietrouw en het goed gebruik bij deze groep.
  • Vitaminen en mineralen zijn goedkope preventieve middelen. Als de middelen niet trouw gebruikt worden, kan dit ernstige effecten hebben, zoals botbreuken door botontkalking. De gevolgen voor de patiënt en de kosten voor de maatschappij zijn dan vele malen nadeliger. We hebben gezien dat het preventief gebruik van maagzuurremmers zorgwekkend afnam toen deze niet altijd meer werden vergoed.
  • Het argument dat deze middelen goedkoop zijn en dat de patiënt ze dus zelf kan aanschaffen, vindt de KNMP een gevaarlijke stellingname. Allereerst staat de prijs van het middel los van de zorgvuldigheid waarmee je met deze receptplichtige middelen moet omgaan. Daarbij geldt dat driekwart van alle voorgeschreven geneesmiddelen in Nederland circa 2 euro per maand kost. Dat is geen reden ze uit het pakket te schrappen en de patiënt de noodzakelijke begeleiding en medicatiebewaking door arts en apotheker te ontzeggen.
  • ZINL ontregelt met dit advies het huidige systeem, waarbij de apotheker ongeacht de prijs van het geneesmiddel een vaste met de verzekeraar overeengekomen receptregelvergoeding krijgt. Door goedkope middelen uit het GVS te halen, verzwakt dit het fundament onder het huidige systeem en zou de receptregelvergoeding bij duurdere geneesmiddelen omhoog moeten. Het verstoort bovendien het proces van de reeds gemaakte afspraken met verzekeraars.

Directeur Léon Tinke van de KNMP: ‘We dringen erop aan dat het Zorginstituut dit conceptadvies heroverweegt. Wat lijkt op een bezuiniging zal in deze vorm juist tot extra kosten leiden. De patiënt is gebaat bij een deskundig en verstandig gebruik van dit soort middelen. De apotheker kan hem daarin begeleiden.’

Bron : KNMP persbericht

Read more...
Subscribe to this RSS feed