Het laatste nieuws

Huisartsen schrijven vaker sterke pijnstillers voor

Huisartsen schreven in 2015 zes keer meer sterke pijnstillers (opioïden) voor dan 10 jaar geleden. Dit is een stijging van 4 naar 24 per 1.000 patiënt…

lees verder

Schippers investeert miljoenen in nieuwe antibiotica en alternatieven

Minister Edith Schippers (VWS) investeert de komende 4 jaar ruim 6 miljoen euro in onderzoek naar nieuwe antibiotica. Het geld is bestemd voor een nieuw onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van antibiotica en verbonden aan het eveneens nieuw op te richten National Antibiotic Development Platform. Het platform is onderdeel van het Netherlands Center for One Health en gaat onderzoek bundelen en versterken. Zowel het platform als het onderzoek gaan nog eind dit jaar van start. Schippers maakte dit vandaag bekend in New York, waar zij op een speciale bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties spreekt over het bestrijden van antibioticaresistentie.

Antibioticaresistentie is mondiaal een bedreiging voor de volksgezondheid. Kern van het probleem is dat door onzorgvuldig gebruik steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor de werking van antibiotica. Gevolg is dat nu eenvoudig te genezen ziektes (zoals long- of blaasontsteking) weer levensbedreigend kunnen worden. Naar schatting van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) vallen er wereldwijd jaarlijks ca 700.000 doden als gevolg van antibioticaresistentie. Sinds 1987 zijn er geen nieuwe klassen antibiotica meer op de markt gekomen. Om resistente bacteriën te kunnen bestrijden, is het cruciaal om meer onderzoek te doen naar nieuwe antibiotica of alternatieve (preventieve) behandelingen, zoals vaccins en probiotica.

Het nationale onderzoeksplatform faciliteert nauwe samenwerking tussen relevante kennisinstellingen en bedrijven in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en alternatieven. De belangrijkste partners zijn het Netherlands Center for One Health, het Center for Antimicrobial Research in Leiden, Center for Sustainable Antimicrobials in Groningen, en Immuno Valley. Om de ontdekking van nieuwe middelen extra te stimuleren, wordt samen met de Technologiestichting STW, het ministerie van VWS, de topsector Life Sciences & Health, en de bovengenoemde partners een onderzoeksprogramma opgezet. Technologiestichting STW investeert 2 miljoen euro in het programma.

Schippers geeft al enige tijd – vooral ook in haar internationale contacten (met landen als VS, Canada, Verenigd Koninkrijk, Zweden, China, Brazilië, Rusland en India, maar ook met de WHO) - hoge prioriteit aan het bestrijden van antibioticaresistentie. Dat deed zij ook tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap het eerste half jaar van 2016. In september 2014 op een bijeenkomst van de door president Obama geïnitieerde Global Health and Security Agenda in Washington, werd Nederland leading country op het tegengaan van antibioticaresistentie. In oktober dit jaar vindt deze GHSA-conferentie in Rotterdam plaats.

Bron Rijksoverheid

Read more...

Publiekscampagne over gevaren vervalste medicijnen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceert een campagne om mensen te wijzen op de gevaren van vervalste medicijnen. Honderdduizenden mensen bestellen wel eens receptgeneesmiddelen online zonder dat ze daarvoor een recept hebben. In veel van deze gevallen kopen mensen vervalste medicijnen zonder dat ze dat doorhebben. Het gebruik hiervan kan ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben. Uit onderzoek blijkt dat mensen vaak geen goed beeld hebben van de mogelijke gevaren die spelen bij het online aanschaffen van medicijnen. De medicijnen die het meest online worden gekocht zijn, pijnstillers, afslankmiddelen, seksgerelateerde middelen en slaap- en kalmeringsmiddelen.
 
De campagne biedt handvatten waarmee iemand de betrouwbaarheid van een online aanbieder van geneesmiddelen kan controleren, opdat mensen hierover een bewuste keuze kunnen maken. Op de website echt-of-nep.nl is naast deze informatie ook een quiz te vinden waarmee mensen zelf kunnen testen of zij het onderscheid kunnen maken. De website wordt onder de aandacht gebracht door middel van banners op allerlei relevante plekken op internet, zoals gezondheidsites en zoekmachines.

Bij het online kopen van geneesmiddelen geldt altijd:

    Controleer of de aanbieder betrouwbaar is en doe de check op echt-of-nep.nl
    Koop nooit receptgeneesmiddelen zonder recept
    Neem bij vragen over het gebruik van geneesmiddelen contact op met uw arts of apotheker

De campagne maakt onderdeel uit van een bredere en doorlopende aanpak van vervalste medicijnen. Zo wordt het verplicht om veiligheidskenmerken op te nemen op de verpakking van receptgeneesmiddelen. Hiermee kan de echtheid worden aangetoond. Online aanbieders moeten zich sinds juli 2015 aanmelden bij de overheid. Na controle krijgen zij een logo op hun site. De consument kan het logo aanklikken en komt dan terecht op de website van de overheid www.aanbiedersmedicijnen.nl . Hier kan gecontroleerd worden welke categorie producten de aanbieder mag verkopen. Daarnaast worden artsen en apothekers geïnformeerd om gezondheidsklachten als gevolg van vervalste medicijnen beter te herkennen en te melden. Ten slotte doet het RIVM verder onderzoek naar de ernst en omvang van de schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van vervalste medicijnen.
 
Bron VWS

Read more...

MS Medicijn Fampyra en behandeling tegen clusterhoofdpijn voorwaardelijk in basispakket

Minister Edith Schippers (VWS) laat een behandeling tegen clusterhoofdpijn en het MS medicijn Fampyra voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. Dat schrijft zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Fampyra
De vergoeding van Fampyra gaat in op 1 april 2016 voor de duur van 2 jaar. Het middel wordt vergoed voor volwassen MS patiënten met een beperkt loopvermogen. Hieronder wordt verstaan een score van 4 tot en met 7 op de zogenaamde Expanded Disability Status Scale. Voor de voorwaardelijke toelating is een budget van 4,6 miljoen euro beschikbaar.

Occipitale zenuwstimulatie
De vergoeding van occipitale zenuwstimulatie gaat in per 1 januari 2016 voor de duur van 4 jaar. Deze zenuwstimulatie aan het achterhoofd wordt gebruikt bij chronische clusterhoofdpijn die niet met medicijnen te behandelen is. Voor deze voorwaardelijke toelating is een budget van 6 miljoen euro beschikbaar.

Voorwaardelijke toelating
In 2012 werd voor het eerst een behandeling voorwaardelijk toegelaten. Door behandelingen en medicijnen voorwaardelijk tot het verzekerde pakket toe te laten krijgen patiënten toegang tot deze veelbelovende vormen van zorg en komt er inzicht in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van deze zorg. Na afloop van de periode van voorwaardelijke toelating wordt besloten over daadwerkelijke toelating tot het verzekerde pakket. Met deze twee nieuwe toelatingen zijn nu in totaal 12 verschillende medicijnen of behandelingen voorwaardelijk toegelaten.

Bron Rijksoverheid

Read more...

Advies Zorginstituut: longkankermiddel nivolumab tegen huidige prijs niet in basispakket

Nivolumab bij niet-kleincellige longkanker moet niet worden opgenomen in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de prijs van het middel daalt en de kosteneffectiviteit verbetert. De kosteneffectiviteit van nivolumab is nu zeer ongunstig: circa 134.000 euro per gewonnen levensjaar van goede kwaliteit. De gemiddelde overlevingswinst ten opzichte van de gebruikelijke behandeling met docetaxel (chemotherapie) is drie maanden. Dit staat in het ‘Pakketadvies nivolumab (Opdivo)’ dat het Zorginstituut vandaag uitbrengt aan minister Schippers van VWS.

Overlevingswinst: drie maanden
Nivolumab is bij de behandeling van zogenaamde gevorderde niet-kleincellige longkanker bewezen effectief – het verlengt het leven met gemiddeld drie maanden ten opzichte van de gebruikelijke behandeling. De gemiddelde overlevingswinst ten opzichte van de gebruikelijke behandeling met docetaxel is daarmee (klinisch) relevant, maar beperkt. Er zijn aanwijzingen dat de overlevingswinst voor een deel van de patiënten hoger dan drie maanden uitvalt, maar deze patiënten zijn niet vooraf te identificeren.

Ongunstige kosteneffectiviteit
De kosteneffectiviteit van nivolumab is zeer ongunstig en leidt tot een QALY van ongeveer 134.000 euro per jaar (quality adjusted life year - een gewonnen levensjaar van goede kwaliteit). Deze zakt pas onder de referentiewaarde van 80.000 euro per QALY bij een prijsreductie van 43%. Hierbij is al aangenomen dat gepaste inzet van nivolumab plaatsvindt, dat wil zeggen dat de middelen worden voorgeschreven aan de juiste patiënten. Gezien de lopende initiatieven van partijen voor gepaste inzet en de duidelijke indicatiesetting van nivolumab ziet het Zorginstituut geen mogelijkheden om de kosteneffectiviteit langs die weg op korte termijn substantieel te verbeteren.

Budgetimpact en verdringing van andere zorg
Gegeven de beperkingen aan de groei van het zorgbudget is de kans groot dat de vergoeding van nivolumab vanuit het basispakket leidt tot verdringing van andere (kosteneffectievere) zorg, die net zo noodzakelijk is. Op populatieniveau leidt dit tot gezondheidsverlies.

Door de hoge prijs van het middel is de budgetimpact aanzienlijk, namelijk 46 tot 74 miljoen euro per jaar voor de inzet bij patiënten met plaveiselcelcarcinoom van de long. Wanneer nivolumab ook bij de binnenkort te registreren indicatie niet-plaveiselcelcarcinoom van de long wordt ingezet bedraagt de totale geschatte budgetimpact 127 tot 203 miljoen euro per jaar. De omvang van het verdringingseffect zal daarom ook aanzienlijk zijn.

Beoordelingsproces
Bij een beoordeling kijkt het Zorginstituut eerst of het geneesmiddel voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en praktijk’: de effectiviteit. Er is één gepubliceerde studie, waarbij nivolumab is vergeleken met docetaxel (de standaard met chemotherapie), beschikbaar. Deze studie laat een overlevingswinst zien van ruim 3 maanden voor nivolumab ten opzichte van docetaxel. Deze winst in algehele overleving is weliswaar niet bijzonder groot, maar gegeven het feit dat longkanker in de gemetastaseerde setting een korte overleving kent, wél klinisch relevant. Als een interventie ‘effectief’ is, toetst het Zorginstituut vervolgens of het geneesmiddel voldoet aan de overige pakketcriteria (noodzakelijkheid, kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid).

Het instituut wordt daarbij geadviseerd door twee onafhankelijke commissies: de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR - voor de toetsing van de gegevens aan de stand van de wetenschap en praktijk en het bepalen van de kosteneffectiviteit) en de Adviescommissie Pakket (ACP - voor de maatschappelijke afweging). Ook zijn belanghebbende partijen (zoals patiënten en de fabrikant van het middel) tijdens het proces geconsulteerd.

Bron Zorginstituut Nederland

Read more...
Subscribe to this RSS feed